Vnitřní řád

Vnitřní řád školní jídelny Libušinka 18, při MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a

Školské zařízení poskytuje stravování dětem od 3 do 7 let přítomným v mateřské škole v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.137/2004 o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny a nařízením ES č. 852/2004. Strava je poskytována dle výživových norem a zásad zdravé výživy, které jsou stanoveny v příloze č. 1 a dle finančních limitů stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Dále poskytuje závodní stravování zaměstnanců v souladu s Vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování.

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých dětí i pro zákonné zástupce.

S Vnitřním řádem školní jídelny jsou zákonní zástupci a zaměstnanci seznámeni prostřednictvím webových stránek školy, na nástěnce ve vestibulu mateřské školy a na informativních schůzkách.

 1. Provoz a vnitřní režim školského zařízení – školní jídelny

Školní jídelna připravuje a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci „pitného režimu“.

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

Školní jídelna není povinna zajišťovat dietní stravování. V individuálních případech (děti s dietním omezením) lze po domluvě s  ředitelkou školy, nebo vedoucí školní jídelny sjednat individuální postup při stravování dítěte. Vždy pouze na základě potvrzení ošetřujícího lékaře a dohody o donášení vlastní stravy mezi školou a zákonným zástupcem dítěte. Podle dietního režimu dítěte je mu umožněná konzumace vlastní stravy. O daném dietním omezení jsou informováni všichni zaměstnanci školy. Rodiče        přinesou stravu vhodnou pro svoje dítě vždy ráno s příchodem dítěte do mateřské školy. Stravu přebírá provozní pracovnice,   která stravu uchová a zregeneruje do doby výdeje dle zásad HACCP.

Pracovní doba zaměstnanců školní jídelny:  06,00 – 14,30 hod.

Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí a zaměstnanci (jen oběd) stravují podle následujícího základního                 stravovacího režimu:

přesnídávka                   9:00 – 9:20 hod.

oběd                           11:50 – 12:30 hod.

svačina                       14:30 – 14:50 hod.

Jídla podávaná v rámci školního a závodního stravování konzumují strávníci přímo v prostorách školního zařízení. Čas na            podávání jídel je možno posouvat v rozpětí cca 15 minut v návaznosti na program dětí.

Odnášení stravy mimo budovu mateřské školy je umožněno pouze první den neplánované nepřítomnosti strávníka (dítěte), kdy nemůže být dodržena podmínka pro odhlášení. V tomto případě si rodiče mohou vyzvednout stravu do 12:30 hod., a to do        vlastních jídlonosičů.

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy,        vitamínové nápoje, džusy), které jsou připravovány
podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti pijí v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně, pro vytvoření návyku příjmu tekutiny učitelky aktivně podporují a nabízejí pití během dne). Z domu si donášejí své hrníčky, které jsou označené jejich jménem.

 1. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

 Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti zajistí mateřská    škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny do 11:00 hodin.

V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu
zaměstnanci mateřské školy omluvit, oznámí tuto nepředvídanou nepřítomnost dítěte prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo  jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy.

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout   ve školní jídelně nebo výdejně do 12:30 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok. Pro nemožnost odhlášení je     možné si vyzvednout stravu i následující den. Ostatní dny bude mít dítě stravu odhlášenou, v nepřítomnosti dítěte není možné stravu odebírat. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovy účtován.

 1. Výše stravného

Výše stravného je určena finančním normativem na nákup potravin dle vyhlášky č.272/2021 Sb., s účinností od 1. 9. 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování a Vnitřní směrnicí školní jídelny schválenou ředitelkou školy.

Cena stravného od 1. 1. 2023 je určena takto:

 1. děti 3 – 6 let přesnídávka     11,- Kč

                                oběd                 25,- Kč

                                svačina             11,- Kč

                                celkem             47,- Kč

    2. děti 7 – 10 let přesnídávka      11,- Kč

                                  oběd                 27,- Kč

                                  svačina              11,- Kč

                                  celkem              49,- Kč

    3. zaměstnanci   oběd                  50,-  Kč

(do II. skupiny spadají všechny děti, které ve školním roce dosáhnou věku 7 let. Školní rok začíná 1. 9 a končí 31. 8.)

Kontakty:

MŠ:                       582 344 835

Kuchyň ŠJ:           582 346 51

Vedoucí ŠJ:          (od 8.00 – 13.30 kancelář VŠJ)

Email: mslibusinka@seznam.cz

Webové stránky: https://mssarka.cz

 1. Platba stravného

Platba stravného se provádí zálohově do 15. dne běžného měsíce (příklad – zálohu na měsíc září je nutné uhradit do 15. září).   Platby lze provádět bezhotovostně přímo na účet mateřské školy č.9583950227/0100, složenkou nebo hotově přímo na          pokladnu školy.

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování (§ 123 ŠZ) ve stanoveném termínu a          nedohodne s ředitelkou nebo vedoucí školní jídelny jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání        dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovené úplaty.

Případný vzniklý přeplatek stravného se vrací vždy ke konci školního roku a ke konci kalendářního roku na účet zákonného        zástupce.

 1. Jídelníček

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem dle vyhlášky č.107/2005 Sb. Jídelní lístek na každý   týden je vyvěšen u hlavního vchodu do mateřské školy a internetové stránce mateřské školy.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá                 technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.

 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky MŠ

Dítě má právo:

 1. být respektováno jako jedinec ve společnosti, má právo na slušné zacházení, právo na přátelství, respektování jazyka,      barvy pleti, rasy, náboženství. Má právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo na soukromí…
 2. být respektováno jako jedinec s možností rozvoje a jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život, právo na chování přiměřené věku…
 3. se stravuje vždy, pokud je přítomno v mateřské škole (mimo zdravotní omezení) a nemusí celé jídlo dojídat

Rodiče a zákonní zástupci mají právo:

 1. na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 2. projevit jakékoli připomínky k provozu ŠJ

Rodiče a zákonní zástupci mají povinnost:

 1. oznamovat údaje potřebné k řádnému vedení dokumentace školní jídelny (jméno a příjmení dítěte, datum narození, místo trvalého pobytu, telefonické spojení na zákonného zástupce)
 2. jsou povinni informovat školu včas o případných odhláškách stravy z důvodu nepřítomnosti a uhradit stravné včas a dle  předpisu

Práva a povinnosti pedagogických a provozních pracovníků MŠ:

 1. přispívají svojí činností k naplnění práv dítěte
 2. všichni zaměstnanci jsou povinni odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem
 3. mají právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců
 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy     diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají po celou dobu jeho pobytu MŠ pedagogické pracovnice ve třídě, a to od doby převzetí   dětí od rodiče či zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby jejich předání rodiči dítěte nebo jím pověřené      osobě. Tato zodpovědnost vyžaduje od pedagogických pracovníků neustálou přítomnost u dětí, to znamená i během                stravování.

Pedagogičtí pracovníci nebo jiní provozní zaměstnanci pověřeni dozorem při stravování v MŠ dohlížejí na dodržování zásad      slušného chování a kultivovaného stolování v klidné atmosféře.

Dojde-li k znečištění prostředí stolování (vylité pití, jídlo na podlahu, stůl apod.), zajistí úklid pedagog ve spolupráci s provozním zaměstnancem v souladu s dodržováním hygienických zásad, tak aby nedošlo k úrazu dětí.

Dojde-li k úrazu, přítomný pedagog zajistí okamžitou první pomoc. Následně provede zápis do Knihy úrazů a informuje vedení školy.

Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a       vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. (§29, odst. 1, ŠZ)

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku   zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně  k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti,             alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a         pedagogickými a provozními pracovníky i mezi pedagogickými a provozními pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Dohled nad bezpečím dětí zajišťují učitelky ve třídách. Děti si před a po jídle pod dohledem řádně umyjí ruce. Všechny děti      mají k dispozici lžíci a příbor.

Je nepřípustné násilně nutit děti do jídla. Jídlo a nápoje konzumují u stolu zásadně v sedě. Pitný režim dětí je zajišťován v          průběhu celého dne.

 1. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí a jejich zákonných zástupců (§30, odst. d, ŠZ)

 

Protože dětem předškolního věku nelze z důvodu jejich smyslových schopností a rozumové zralosti ukládat nějaké pokyny,     za jejichž plnění by nesly odpovědnost, upravuje tento článek Vnitřního řádu především základní podmínky pro zacházení       s majetkem mateřské školy ze strany zákonných zástupců dětí.

 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními     pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy (ve spolupráci se     zákonnými zástupci).

 1. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou. Jde o převlečení dítěte do oblečení určenému ke   vzdělávání a předání dítěte učitelce mateřské školy, při předávání dítěte od učitelky rodiči, po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání týkajících se stravovaní dítěte.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce nebo provoznímu zaměstnanci školy.

 1. Dotazy, připomínky

Případné dotazy, změny, připomínky lze ihned řešit přímo s vedoucí ŠJ, s vedoucí učitelkou, případně ředitelkou školy.

Všichni zaměstnanci jsou během pobytu dětí ve školním zařízení povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Předcházet vzniku rizikového chování a poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Vnitřní řád zveřejní ředitelka (vedoucí školní jídelny) na přístupném místě v mateřské škole, prokazatelným způsobem s ním     seznámí zaměstnance školy a školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

Účastníci stravování a pracovníci školní jídelny jsou povinni se řídit vnitřním řádem.

Tento vnitřní řád nabývá platnosti dne 1. 1. 2023.

Vypracovala: Edita Dadáková, vedoucí ŠJ

Vydala a schválila: Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka MŠ